Voorwoord

Verliezen en conflicten maken onderdeel uit van ieders leven. Het is voor de meeste mensen een hele klus om zich goed staande te houden tijdens een verlies en datzelfde geldt – zij het op een heel andere wijze – voor een conflict.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er veel is geschreven en gepubliceerd over verliezen en conflicten. Over de onderlinge verwevenheid tussen verliezen en conflicten is echter veel minder bekend.
Het is met name deze thematiek die ons boeit: hoe zijn verliezen en conflicten met elkaar verbonden? Op welke wijze beïnvloeden zij elkaar? En wat kunnen we hier vervolgens mee?

Rouwconflict, regie op het hart

Rouwconflict, regie op het hart

Naast onze persoonlijke ervaringen met verliezen en conflicten – hoe zou het ook anders kunnen? – komen wij, als mediator en rouw- en verliestherapeut, ook professioneel in aanraking met de verlieservaringen en de conflicten van anderen. Tijdens intervisiebijeenkomsten hebben wij met elkaar van gedachten gewisseld, elkaar bevraagd en ontdekten we steeds meer verbanden tussen verliezen en conflicten. Het staat buiten kijf dat een verlies een totaal andere gebeurtenis is dan een conflict. Wij zijn er desondanks van overtuigd geraakt dat verliezen en conflicten elkaar vergaand kunnen beïnvloeden.
Het is ons ook duidelijk geworden dat oog voor de conflictaspecten van een verlies een betere verliesintegratie kan bevorderen, terwijl oog voor de verliesaspecten van een conflict kan bijdragen aan een breder oplossingspotentieel. Dat is dan ook de motivatie geweest om dit boek te schrijven.      Bestel hier Rouwconflict

Dit boek is gebaseerd op onze jarenlange praktijkervaringen als mediator en
rouw- en verliestherapeut. Wij zijn van mening dat het snijvlak van verliezen en
conflicten zich bij uitstek leent voor nader onderzoek.

Tot slot willen wij graag iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming
van dit boek hartelijk danken: Wouter Smit, Marijke Spanjersberg, Oeda van Gaalen, Lia van Doorn, Jakob van Wielink, Paul Boelen en bovenal Kees Koudstaal, Piet Rodenburg en Simone Siemons.

Marion Uitslag en Tineke Rodenburg

Inhoudsopgave Rouwconflict